Упис

Општи услови за упис

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу. Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанством о завршеној основној школи.

За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • општег успеха у шестом,седмом и осмом разреду основне школе
 • броју бодова добијених на основу резултата такмичења током осмог разреда основнe школe
 • резултата на квалификационом испиту

Општи успех у основној школи исказује се бројем бодова на следећи начин:

просечна оцена општег успеха у VI, VII и VIII разреду помножи се са бројем 4. Укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха, кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места из неких од  наставних предмета додељују се следећи бодови:

 • међународно такмичење: прво место – 20 бодова, друго место – 18 бодова, треће место -14 бодова
 • савезно такмичење:  прво место – 8 бодова, друго место – 6 бодова, треће место – 5 бодова
 • републичко такмичење које организује Министарство просвете и стручно друштво: прво место – 3 бода, друго место – 2 бода, треће место – 1 бод, ако не постоји такмичење вишег ранга
 • прво место – 6 бодова, друго место – 5 бодова, треће место – 4 бода, ако постоји такмичење вишег ранга.

Вредновање квалификационог испита

Квалификациони испит се полаже у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио осми разред. На квалификационом испиту писменом израдом задатака проверава се знање из српског односно матерњег језика и математике по званичном програму  за основне школе. 

По овом основу ученик може да оствари највише 20 бодова по предмету, дакле укупно 40 бодова. Кандидат је положио квалификациони испит ако је остварио најмање 1 бод из сваког предмета. Уколико кандидат сматра да његов рад на квалификационом испиту није објективно оцењен или да постоје грешке у бодовању, може истог дана по објављивању прелиминарне листе да уложи приговор.  Кандидат незадовољан решењем школске комисије може у предвиђеном року поднети приговор окружној уписној комисији.

Редослед кандидата

Кандидати који су положили квалификациони испит за упис у гимназију рангирају се према укупном броју бодова оствареном по свим основама који се вреднују за упис на јединственој ранг-листи.  Прво се распоређују кандидати који су освојили најмање 5 бодова из сваког предмета, а затим кандидати који су освојили најмање 1 бод из сваког предмета, до броја предвиђеног за упис. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја  предвиђеног за упис, имају следећи кандидати: 

 • носиоци дипломе “Вук Караџић”
 • кандидати који су освојили једно од прва три појединачна места на такмичењима из српског језика и математике (републичко, савезно, међународно)
 • кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
 • кандидати који су остварили већи број бодова на квалификационом испиту.

Учесници конкурса подносе следећа документа:

 • пријаву за упис
 • оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 • дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту на међународном, савезном, републичком такмичењу осмог разреда основне школе
 • дипломе или друге доказе о посебним достигнућима.
ВРХ